Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en producten aangeboden door I-Link. De opdrachtgever ontvangt deze voorwaarden bij zowel de offerte, als bijlage aan de overeenkomst en bij de facturen. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
1.2 De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst
2.1 De door I-Link gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.
2.2 Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW en in euro te voldoen. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de opdrachtgever.
2.3 De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.
2.4 Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever en ondertekening van de offerte en de voorliggende algemene voorwaarden.

Artikel 3. Termijnen, overmacht, meerwerk en levering
3.1 De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen in de offerte gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van I-Link, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan I-Link kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de opdrachtgever. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
3.2 I-Link is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan I-Link niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.
3.3 Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft I-Link van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal I-Link recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.
3.4 De niet-nakoming door I-Link van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.
3.5 Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht volgens de overeengekomen dan wel gebruikelijke tarieven.
3.6 De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen.
3.7 Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. De eigendomsoverdracht gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.
3.8 De ondertekening door de Klant van de leveringsbon houdt de oplevering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten
4.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op de maatschappelijke zetel van i-Link.
4.2 Alle klachten betreffende de facturen of de geleverde producten/diensten moeten binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt worden. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
4.4 Bij gebrek aan betaling binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 12 % per jaar.
Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.
4.3 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
4.4 Bij niet (tijdige) betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen behoudt I-Link zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De opdrachtgever kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.
4.5 Totdat de opdrachtgever volledig en definitief heeft betaald, behoudt I-Link het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de opdrachtgever.
4.6 De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de opdrachtgever, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten en goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.7 De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie) wordt expliciet uitgesloten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 I-Link is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken.
5.2 I-Link is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
5.3 De aansprakelijkheid van I-Link is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
5.4 In geval de afgesloten overeenkomst betrekking heeft op het gebruik van Eye on Data, stemt de Klant ermee in dat I-Link op geen enkele manier verantwoordelijk geacht kan worden voor potentiële schade die voortvloeit uit het gebruik van deze applicatie. Tevens aanvaardt de Klant integraal de software licentieovereenkomst van Eye on Data bij installatie en gebruik van Eye on Data.

Artikel 6. Duur en beëindiging
6.1 De duur van de overeenkomst is onbepaald (in beginsel tot het einde van het project), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen.
6.2 In elk geval heeft I-Link steeds het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekortkomt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door I-Link van de tekortkoming, (b) de Klant zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of vereffend of onvermogend wordt, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.

Artikel 7. Intellectuele en eigendomsrechten
7.1 Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door I-Link, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan I-Link en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door I-Link aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.
7.2 Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft I-Link titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1 Zowel I-Link als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.
8.2 De partijen zullen elke informatie waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij.
8.3 I-Link zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

Artikel 9. Waarborgen
9.1 Alle contractuele verplichtingen van I-Link zijn inspanningsverbintenissen. I-Link geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid.
9.2 De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.
9.3 In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.
9.4 Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van I-Link of die aan I-Link door een derde geleverd worden en die I-Link op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en I-Link.
9.5 I-Link is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Indien het gebrek een goed betreft, heeft de Klant enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van I-Link. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.
9.6 Om omtrent een gebrek of tekortkoming van I-Link enig recht te kunnen laten gelden, moet de Klant I-Link bij aangetekende brief op de hoogte brengen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag waarop de Klant het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van 1 maand vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld.

Artikel 10. Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegdheid
10.1 Het Contract tussen i-Link en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
10.2 De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de Klant en i-Link m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het Contract. De rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd.